દર્શન તથા કથા નો સમય

  • સવારે આરતી નો સમય : ૦૦:૦૦ થી ૦૦:૦૦
  • સાંજે આરતી નો સમય : ૦૦:૦૦ થી ૦૦:૦૦
  • ———————————————–
  • સવારનો કથા નો સમય : ૦૦:૦૦ થી ૦૦:૦૦
  • સાંજે કથા નો સમય : ૦૦:૦૦ થી ૦૦:૦૦